Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 13 2017

iwowad
8783 e39f 420
Eduardo Nery, Dworzec w Lisbonie
iwowad
4326 c42a 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamirabilia mirabilia
iwowad
9119 490a 420
:)
Reposted fromblondosoniczny blondosoniczny viastonerr stonerr
iwowad
Umarliśmy już tyle razy, że teraz możemy tylko dumać, czemu
wciąż nam zależy.
— Bukowski
Reposted fromohwow ohwow viastonerr stonerr

June 10 2017

iwowad
iwowad

Nie wierzę w brak czasu. Zawsze jest czas na ten krótki błysk, na ten znak: jesteś dla mnie ważna.

- Agnieszka Osiecka – Rozmowy w tańcu

iwowad
"Nic, co robiłaś, nie mogło być głupie, skoro uczyniło z ciebie kobietę, którą jesteś teraz. Spójrz na to w ten sposób: jesteśmy owocem naszych doświadczeń."
— A. Signorini
0679 e714 420
Reposted fromidiod idiod viabananaapple bananaapple
9940 1150 420
Reposted fromidiod idiod viabananaapple bananaapple
iwowad
9594 7056 420
Reposted fromzciach zciach viabananaapple bananaapple

June 04 2017

iwowad
8664 8f1a 420
Reposted fromowca owca viamonroewiecznamonroe monroewiecznamonroe
6309 5053 420

icarusthesupernaturalpig:

Look at him, he is so happy with himself.

Reposted fromfujoshitrash fujoshitrash viabananaapple bananaapple
8227 808f 420

unflatteringcatselfies:

Lil man has very long legs

Reposted fromtifflball tifflball viabananaapple bananaapple
4056 d8c7 420
Reposted fromhoppin-hobbit hoppin-hobbit viastonerr stonerr
3986 ebf9 420

weirdrussians:

Knights of the Round Table

Reposted frommythicwildcard mythicwildcard viastonerr stonerr
iwowad
1941 f87c 420
Reposted fromtfu tfu viamirabilia mirabilia
iwowad
Reposted fromcarfreitag carfreitag viastonerr stonerr
iwowad
3427 7a90 420
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viastonerr stonerr
9030 6c65 420

this-is-wild:

Sleeping family of lynx(Roberto Carnevali)

9365 f53a 420
Reposted fromMerelyGifted MerelyGifted viabananaapple bananaapple
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl