Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 20 2018

iwowad
5376 e722 420

"Koty udały się Panu Bogu -
mawia czasem Wisława Szymborska.
Niekiedy dodaje: Tylko.
Niekiedy: Najbardziej."

[R. Krynicki, "Koty"]

iwowad
1782 df0b 420
budapeszt
Reposted fromsouxie souxie viaoblivious oblivious
iwowad
Reposted fromshakeme shakeme viavictorian victorian
iwowad
4238 ec58 420
Reposted frompapaj papaj viamirabilia mirabilia
iwowad
2333 f77a 420
Reposted fromdailylife dailylife viamirabilia mirabilia
5092 4008 420
Reposted fromkeithpeligro keithpeligro viamirabilia mirabilia
iwowad
Reposted fromlululemony lululemony viamaardhund maardhund

February 17 2018

iwowad

Jest pewna życiowa prawda, którą poznałem korzystając z psychoterapii, zaś milionom Czechów podpowiada ją od stu lat ich własna literatura - "Jeśli czegoś nie da się ukryć, naucz się o tym mówić".

— Mariusz Szczygieł
Reposted fromSkydelan Skydelan viadum-spiro-spero dum-spiro-spero
iwowad
3524 da27 420
Reposted fromstroschek stroschek viavictorian victorian
0308 acf8 420
iwowad
9273 e62a 420
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viabananaapple bananaapple

February 16 2018

iwowad
2086 9e5f 420
Reposted frompulperybka pulperybka viastonerr stonerr
iwowad
2000 6339 420
Reposted frompastelowe pastelowe viadzony dzony

February 15 2018

iwowad

gayred5:

littleoldariel:

markv5:

– Смотри: я сфинкс….

Can someone please translate this I feel like it’s important

“look: i’m a sphinx”

Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viabananaapple bananaapple
iwowad
8766 cf07 420
Reposted fromkniepuder kniepuder viabananaapple bananaapple
iwowad
iwowad
8917 f2dc 420
Reposted fromintrigante intrigante viastonerr stonerr
iwowad
4948 4fcf 420
Reposted frompiehus piehus viadum-spiro-spero dum-spiro-spero
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl