Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 22 2017

iwowad
0995 4ca2 420
Reposted fromslodziak slodziak viaZuzanka Zuzanka
iwowad
iwowad
iwowad
iwowad
Najważniejszym nawykiem (…), jaki trzeba zdobyć w ciągu życia, jest pogodzenie się ze zmiennością wszystkiego. W życiu tylko zmienność się liczy, ma sens. Nic nie jest nam dane na dłużej, wciąż się dźwigamy i upadamy, wciąż się witamy i żegnamy, i jeżeli tego wszystkiego nie można przy sobie zatrzymać, należy zdobyć przynajmniej umiejętność niebuntowania się przeciw nietrwałości, zmienności.
— Mariusz Szczygieł "Projekt: Prawda"
iwowad
8153 5b6c 420
iwowad
7212 65d2 420

September 19 2017

iwowad
Reposted fromFlau Flau viagrejpfrut grejpfrut
iwowad
2233 f2aa 420
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling viafoods foods
iwowad
9521 0e40 420
Reposted fromFlau Flau viamonroewiecznamonroe monroewiecznamonroe
iwowad
9337 d17a 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
iwowad
1126 e8f0 420
iwowad
iwowad
iwowad
iwowad

September 16 2017

iwowad
iwowad
2640 31b8 420
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl