Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 02 2018

iwowad
3518 27d0 420
iwowad
2165 47ce 420
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viadum-spiro-spero dum-spiro-spero
iwowad
6070 cb69 420
iwowad
0575 4f1c 420
#wiosna
iwowad
Nic tak nie wzrusza mężczyzny, jak łzy kobiety, którą kochać zaczyna, i nic nie drażni go tak, jak łzy kobiety, którą kochać przestaje.
— M. Wolska

March 24 2018

iwowad
9739 8322 420
Reposted fromkimik kimik viamirabilia mirabilia
iwowad
iwowad
iwowad

Mówią, że oczy nie kłamią, mówią też, że czego nie widzą, tego sercu nie żal.
A przecież żal. 

— Ignacy Karpowicz

March 22 2018

iwowad
iwowad
5047 bcc2 420
iwowad
2219 1001 420
Reposted fromkrzysk krzysk viavictorian victorian

March 20 2018

iwowad

March 18 2018

iwowad
4488 aee6
Reposted fromTamahl Tamahl viadum-spiro-spero dum-spiro-spero
iwowad
2540 a6f4 420
iwowad
piłem melisę na uspokojenie, ale wkurwiał mnie jej smak.
— usłyszane.
Reposted fromcorvax corvax viadum-spiro-spero dum-spiro-spero
iwowad
2109 59ac 420
Reposted frompiehus piehus viadum-spiro-spero dum-spiro-spero
iwowad
9112 978d 420
Reposted fromnazarena nazarena viastylte stylte

March 17 2018

iwowad
Wierzę, że tak naprawdę w życiu najcięższe walki toczymy sami ze sobą. Ze swoimi słabościami, lenistwem czy brakiem odwagi.
— P.Skokowski
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl