Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 21 2017

5740 f79e 420

banshy:

Dolomiti by Pie Aerts

Reposted fromrandommanrunning randommanrunning viafelicka felicka
4347 2545 420
iwowad
4060 d40e 420
Reposted fromcarameltea carameltea viamyzone myzone
iwowad
7331 64e0 420
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viamirabilia mirabilia
iwowad
Gdy wiążesz się z kobietą, nie powinieneś zadawać sobie pytania, czy będziesz się z nią świetnie rozumiał przez całe życie. Powinieneś się raczej zastanowić, czy będziesz się z nią nadal świetnie rozumiał, gdy będziecie mieli dziecko, ale się rozstaniecie.
— Michael Nast
Reposted fromostatnia-melodia ostatnia-melodia viastonerr stonerr
iwowad
Reposted fromlamborg lamborg viastonerr stonerr
iwowad
8071 50a9 420
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa viamirabilia mirabilia
iwowad
8703 a64b 420
Reposted frommeem meem viamirabilia mirabilia

July 16 2017

iwowad
iwowad
2999 21a7 420
Reposted fromPhoenixbird Phoenixbird viadzony dzony
iwowad

Zawsze fascynowało mnie prawo odwróconego wysiłku. Czasem nazywam je „prawem wstecznym”. Gdy próbujesz utrzymać się na powierzchni wody, toniesz; lecz kiedy starasz się zatonąć, wypływasz… Niepewność jest wynikiem zabiegania o pewność.

I odwrotnie – ocalić i utrzymać przy zdrowych zmysłach może nas kategoryczne przyznanie, iż nie ma dla nas ratunku.

— Alan Watts
Reposted fromzrazik zrazik viastonerr stonerr

June 13 2017

iwowad
8783 e39f 420
Eduardo Nery, Dworzec w Lisbonie
iwowad
4326 c42a 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamirabilia mirabilia
iwowad
9119 490a 420
:)
Reposted fromblondosoniczny blondosoniczny viastonerr stonerr
iwowad
Umarliśmy już tyle razy, że teraz możemy tylko dumać, czemu
wciąż nam zależy.
— Bukowski
Reposted fromohwow ohwow viastonerr stonerr

June 10 2017

iwowad
iwowad

Nie wierzę w brak czasu. Zawsze jest czas na ten krótki błysk, na ten znak: jesteś dla mnie ważna.

- Agnieszka Osiecka – Rozmowy w tańcu

iwowad
"Nic, co robiłaś, nie mogło być głupie, skoro uczyniło z ciebie kobietę, którą jesteś teraz. Spójrz na to w ten sposób: jesteśmy owocem naszych doświadczeń."
— A. Signorini
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl